Umowa kupna-sprzedaży

zawarta dn. ____________w                  

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY KOTA „PET”    

 Hodowla:  Silesian Gold *PL

Sprzedający – hodowca

Imię i nazwisko: Paweł Kuś

 

Tel: 533 676 733

E-mail:    pawelkus89@gmail.com

Nabywca kota

Imię i nazwisko: ____________________________________________

Adres:___________________________________________________

Tel:    _______________________________

E-mail:   ___________________________________________________

Dane dotyczące kota

Imię kota: PL* Silesian Gold_____________________ 

Data urodzenia:     ___________                               Płeć:  _____________

Rasa:                          Święty kot birmański                                   Kolor:    SBI

Nr rodowodu:              (PL) FPL LO                              

Matka: 

Ojciec:

Nr chip

 

WARUNKI SPRZEDAŻY KOTA

Oświadczenia Hodowcy.

1. Hodowca oświadcza, że jest zarejestrowany w  Cat Club Rybnik (CCR)  należącym do Polskiej Federacji Felinelogicznej – Felis Polonia – FPL/FIFE – Federation Internationale Feline.
2. Hodowca oświadcza, że kot został zaszczepiony dwukrotnie na choroby wirusowe: wirus panleukopenii kotów (FPV), kaliciwirus kotów (FCV) oraz herpeswirus kotów typu 1 (FVR) oraz dwukrotnie odrobaczony, co zostało udokumentowane odpowiednimi wpisami w książeczce zdrowia.
3. Hodowca oświadcza, że w dniu odbioru kot jest – według najlepszej wiedzy hodowcy – klinicznie zdrowy i wolny od chorób oraz że kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych.
4. Hodowca nie bierze odpowiedzialności za dalszy rozwój kota w tym nabyte choroby, charakter kota, wielkość kota, intensywność kolor oczu.
5. Hodowca oświadcza, że wszelkie dane dotyczące kota podane w niniejszej Umowie są zgodne z prawdą.
6. Hodowca oświadcza, że podane dane osobowe Nabywcy służą hodowcy wyłącznie w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie kupna sprzedaży.

Oświadczenia Nabywcy.

1. Nabywca po dokonanych oględzinach kota oświadcza, że jest on w doskonałej kondycji, czysty i zadbany. Nie stwierdza u niego żadnych wad i objawów chorobowych i nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu kota w chwili jego odbioru.
2. Nabywca oświadcza, że jest świadom obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Zwierząt.
3. Nabywca oświadcza, że zakupiony kot nie będzie trzymany w klatce, nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium, schroniska lub jakiejkolwiek fundacji zwierząt, a w razie rezygnacji z kota znajdzie dla niego odpowiedni dom, po uprzednim poinformowaniu hodowcy (pisemnie) o zamiarze przeniesienia własności kota (bez względu na tytuł przeniesienia własności tj. sprzedaż, darowizna, inne) na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.
4. Nabywca oświadcza, że został poinformowany przez hodowcę o chorobie zwanej FIP i skutkach mutacji corona virus’a. Informacja o chorobie FIP znajduje się na stronie internetowej hodowcy.
5. Nabywca oświadcza, że został poinformowany przez hodowcę o stanie zdrowia kota, cechach rasy, w tym o najczęściej występujących schorzeniach typowych dla rasy występującej w przypadku nieprawidłowej pielęgnacji oraz znanych cechach indywidualnych kota.
6. Nabywca oświadcza, że wszystkie informacje przekazane przez Hodowcę są dla niego zrozumiałe.

§ 1 Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem sprzedaży jest kot: PET – kot na kolanka wyłącznie po sterylizacji /kastracji. Jest to kot bez praw hodowlanych i wystawowych;

§ 2 Cena zakupu i zasady odbioru Kota.

1. Strony ustalają cenę sprzedaży kota na________________ złotych (słownie______________________________00/100 złotych).
2. Nabywca zobowiązany jest do odbioru kota w ustalonym z hodowcą dniu.
4. Nabywca został poinformowany o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych druk PCC- 3.

§ 3 Kontrola weterynaryjna kota po odbiorze z hodowli.

1. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej trzy dni od chwili odebrania kota z hodowli. Hodowca musi zostać niezwłocznie poinformowany (pisemnie) o wynikach kontroli weterynaryjnej a zaświadczenie o stanie zdrowia kota (oryginał) musi być przesłany hodowcy. Kopie tego zaświadczenia nabywca powinien zachować u siebie na wypadek zawieruszenia się oryginału (np. przy wysyłce pocztą). Brak przesłania ww. zaświadczenia spowoduje wygaśnięcie ważności wszelkich gwarancji na kota.
a) jeżeli w czasie trzech dni od momentu odebrania kota z hodowli weterynarz wykryje u kota poważną chorobę bądź wadę wrodzoną, kot musi zostać zwrócony hodowcy. Nabywca dowozi kota do hodowcy na własny koszt. Wynik kontroli weterynaryjnej zobowiązuje hodowcę do zwrotu wpłaconej kwoty lub zamiany kota na innego, tylko po przedstawieniu oryginału dokumentu weterynaryjnego zawierającego datę kontroli oraz pełne dane kota (imię, nr microchipu),
b) jeśli choroba kota jest niegroźna i łatwa do wyleczenia, hodowca zobowiązany jest do wyleczenia jej we własnej hodowli i na własny koszt,
c) jeśli poważna choroba lub wada kota nie jest możliwa do wyleczenia, hodowca daje nabywcy innego kota tej samej rasy, płci i w przybliżonym wieku lub zwraca pieniądze w całości. Przed zwrotem pieniędzy Nabywcy, hodowca ma prawo zażądać wszelkich oryginałów dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę kota oraz skonsultować wykrytą chorobę z innym lekarzem weterynarii, aby ustalić, czy dana choroba lub wada nie powstała w skutek nieprawidłowej opieki nad kotem (brak opieki, złe żywienie, wypadek ) już po odebraniu go z hodowli, co nie podlega żadnej reklamacji,
d) jeżeli nabywca kociaka pragnie samodzielnie leczyć kota, to automatycznie hodowca zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za kota. W takim przypadku hodowca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia kota i do ewentualnego zwrotu pieniędzy w razie padnięcia kota u nabywcy w trakcie jego leczenia.

§ 4 Obowiązki Hodowcy.

1. Hodowca zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji (w ramach swojej posiadanej wiedzy i doświadczenia) dotyczących żywienia, pielęgnacji i kondycji kota mogących pomóc Nabywcy w utrzymaniu go w jak najlepszej formie z wyłączeniem stanów chorobowych.
2. Hodowca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu na rzecz Nabywcy wpłaconej zaliczki, jeżeli transakcja nie może dojść do skutku z winy hodowcy, bez podania przyczyny.

§ 5 Obowiązki Nabywcy.

1. Od chwili zakupu Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za kota i zobowiązuje się do zapewnienia mu godziwych warunków i otoczenia troskliwą opieką.
2. Wobec zakupionego zwierzęcia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Nabywcę przestrzeganie Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz ustaleń niniejszej Umowy.
3. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania corocznego kalendarza szczepień oraz w przypadku choroby kota, zapewni mu jak najszybszą pomoc u lekarza weterynarii.
4. Nabywca zobowiązany jest do konsultacji wszelkich stanów chorobowych zakupionego kota z lekarzem weterynarii.
5. Nabywca ma obowiązek pisemnie (email) poinformować Hodowcę o zamiarze dokonania eutanazji w terminie umożliwiającym Hodowcy weryfikację przedłożonej dokumentacji medycznej z innym niezależnym lekarzem weterynarii. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, gdzie eutanazję należy przeprowadzić bez zbędnej zwłoki.

§ 6 Roszczenia wobec Hodowcy.

1. Hodowla udziela gwarancji na dwie choroby genetyczne: PKD – torbielowatość nerek i HCM – przerost mięśnia sercowego) na okres 1 roku od daty odbioru kota.
2. Hodowca dokona zwrotu ceny zakupu w sytuacji określonej w ust. 1, tylko jeżeli Nabywca przekaże wcześniej hodowcy oryginały wszystkich dokumentów, które Nabywca otrzymał od hodowcy w dniu odbioru kota z załącznikami do umowy. Nie podlegają zwrotowi koszty poniesione przez Nabywcę w wynikłe z diagnozowania kota, operacji, zabiegów, porad weterynaryjnych, wyżywienia kota, transportu, zakupu akcesoriów, czy przeprowadzonej sekcji zwłok.
3. Przy roszczeniach Nabywcy wynikających z padnięcia kota lub jego eutanazji Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia jego sekcji zwłok w zakładzie patologii wyspecjalizowanej jednostki weterynaryjnej (sekcja oględzinowa, badanie histopatologiczne, badanie bakteriologiczne, inne badania wymagające prawidłowej diagnozy). W przypadku uznania reklamacji przez hodowcę (np. ukryte wady genetyczne), Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału sekcji zwłok kota i innych dokumentów stwierdzających wiarygodności prawa do roszczeń reklamacyjnych. Tylko w takim przypadku reklamacja kota może być sfinalizowana. Pełna identyfikacja kota w trakcie jego leczenia i ew. jego sekcji zwłok jest warunkiem przyjęcia reklamacji przez hodowcę. W razie uwzględnienia reklamacji, zwrotowi podlega wyłącznie suma wpłacona za kota, bez kosztów za ew. leczenie kota, transportu kota czy przeprowadzonej sekcji zwłok.
4. W przypadku dokonania eutanazji kota w związku z chorobą, Nabywca może dochodzić roszczeń od hodowcy wyłącznie pod warunkiem, że przed dokonaniem eutanazji umożliwił hodowcy zweryfikowanie zasadności eutanazji z niezależnym lekarzem weterynarii.
5. Hodowca ma prawo odmówić zwrotu ceny zakupu w przypadku kiedy dokumenty opisane w punkcie 3 oraz 4 budzą wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności sporządzenia. Wówczas hodowca pisemnie, w terminie 14 dni od ich otrzymania uzasadnia swoje stanowisko Nabywcy.
6. Nie podlegają reklamacji względem Hodowcy choroby kota powstałe w nowym domu, niezależne od przyczyn z wyłączeniem PKD i HCM z zastrzeżeniem zawartym w § 6 ust. 1.
7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że nie ma on możliwości zwrotu zakupionego kota z jakichkolwiek innych, nawet pozamedycznych przyczyn, w szczególności z powodu:
a) alergii na kota któregokolwiek członka rodziny,
b) trudności w pogodzeniu się drugiego kota lub psa z zakupionym kotem nie są również powodem do jego zwrotu i należy ten problem rozwiązać dając odpowiednio długi czas na przyzwyczajenie się do siebie obu zwierząt.
8. Jeżeli jednak nastąpią inne ustalenia pomiędzy stronami i kot zostanę zwrócony hodowcy w okresie do dziesięciu dni od chwili zakupu, (późniejszy termin ewentualnego zwrotu kota jest niemożliwy) to nabywca otrzymuje zwrot pieniędzy za kota dopiero po jego powtórnej sprzedaży przez hodowcę. Zwrotowi podlega wyłącznie wpłacona suma za kota, potrącona o koszty utrzymania kota w okresie od jego zwrotu do czasu ponownej sprzedaży. Termin zwrotu pieniędzy przez hodowcę ustala się na okres do pięciu miesięcy od dnia sprzedaży ponownej kota.

§ 7 Zasady rozwiązywania sporów.

Wszelkie sprawy sporne związane z zakupem kota i z niniejszą umową strony zobowiązują się rozwiązać polubownie i nie publicznie np. za pośrednictwem portali społecznościowych itp. Jeżeli w razie zaistniałego sporu nie doszło do ugody pomiędzy stronami, rozpatrywać będzie Sąd Cywilny w miejscu zamieszkania hodowcy, tj. Rybnik.

§ 8 Oświadczenie końcowe.

1. Podpisując Umowę Nabywca potwierdza, że: przeczytał Umowę, poznał jej zawartość i zgadza się z nią i akceptuje jej warunki, oraz otrzymał wraz z kotem w dniu jego odbioru z hodowli  załączniki w postaci:
a. książeczka zdrowia z wpisem dokonanym przez Lekarza Weterynarii kiedy i jaką szczepionką kot został zaszczepiony przeciwko wirusowi panleukopenii kotów (FPV) oraz kaliciwirusowi kotów (FCV) i herpeswirusowi kotów (FHV-1 oraz kiedy i jakim preparatem został odrobaczony.
b. 5 pokoleniowy rodowód.
c. Kod kreskowy microchipu. Chip wszczepiony jest po lewej stronie szyi, co w chwili odbioru kota zostało potwierdzone w obecności nabywcy za pomocą czytnika mikrochipów FDX-B RF-PetScan-HALO-1-BLA. Nabywca potwierdza powyższą czynność i nie wnosi żądnych zastrzeżeń.
d. Zalecenia jak żywić, pielęgnować i dbać o kocię dostępne na stronie www.silesiangold.pl

§ 8 Oświadczenie końcowe.

1. Podpisując Umowę Nabywca potwierdza, że: przeczytał Umowę, poznał jej zawartość i zgadza się z nią i akceptuje jej warunki, oraz otrzymał wraz z kotem w dniu jego odbioru z hodowli  załączniki w postaci:
a. książeczka zdrowia z wpisem dokonanym przez Lekarza Weterynarii kiedy i jaką szczepionką kot został zaszczepiony przeciwko wirusowi panleukopenii kotów (FPV) oraz kaliciwirusowi kotów (FCV) i herpeswirusowi kotów (FHV-1 oraz kiedy i jakim preparatem został odrobaczony.
b. 5 pokoleniowy rodowód. W przypadku, gdyby organizacja,w której jest zrzeszony hodowca nie zdążyła wystawić rodowodu dla kota do dnia jego nabycia, hodowca przekaże Nabywcy rodowód niezwłocznie po jego otrzymaniu osobiście lub listem poleconym, a rubryki umowy dotyczące nr rodowodu Nabywca i hodowca uzupełnią sami.
c. Kod kreskowy microchipu. Chip wszczepiony jest po lewej stronie szyi, co w chwili odbioru kota zostało potwierdzone w obecności nabywcy za pomocą czytnika mikrochipów FDX-B RF-PetScan-HALO-1-BLA.

§ 9 Egzemplarze Umowy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpis  sprzedającego/hodowcy:_________________

 

Podpis nabywcy:___________________

Najnowsze wpisy